Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Shopvanalleswat.nl zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij Shopvanalleswat.nl zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Het aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Shopvanalleswat.nl zijn vrijblijvend en Shopvanalleswat.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Shopvanalleswat.nl. Shopvanalleswat.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Shopvanalleswat.nl dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief btw.

4.2 Bij bestellingen onder de € 22,00 worden geen verzendkosten berekend. Bij bestellingen vanaf €22,00 tot € 150,00 komen er inklaringskosten en btw bij. De inklaringskosten zijn €13,00 euro en de btw is afhankelijk van het product en maximaal 21%.

4.3 Shopvanalleswat.nl neemt de inklaringskosten voor zijn rekening. Als u dit bedrag heeft betaald zal Shopvanalleswat.nl de gemaakte inklaringskosten aan u terugbetalen. De btw is voor rekening van de consument. Voor wat betreft artikelen boven de €150,00 worden ook douanerechten geheven. Deze zijn voor rekening van de consument.

4.4 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail. Betaling kan geschieden door middel van Paypal of iDeal. Voor deze online betalingen worden géén extra kosten berekend.

Artikel 5. Levertijd en uitvoering

5.1 De levertijd is afhankelijk van de verzendoptie die u kiest. U kunt kiezen voor een snelle verzendingstijd met track en trace (1,95 euro per bestelling) of een langer verzendingstijd zonder track en trace (gratis).

5.2 In de meeste gevallen ontvangt u de bestelling zonder track en trace in maximaal 25 werkdagen. In de praktijk blijkt de gemiddelde verzendtijd 14 werkdagen. Uw bestelling is dan niet te volgen via track en trace. Mocht de levertijd langer zijn dan 25 werkdagen dan ontvangt u een restitutie van 15% op uw volgende aankoop bij Shopvanalleswat.nl, tenzij een andere leveringstijd is overeengekomen.

5.3 In de meeste gevallen ontvangt u de bestelling met track en trace in maximaal 15 werkdagen. In de praktijk blijkt de gemiddelde verzendtijd 10 werkdagen. De status van uw bestelling is gemakkelijk te volgen via track en trace. Via de track en trace-code is uw bestelling ook verzekerd. Als u voor deze optie kiest brengen we extra kosten van € 1,95 euro in rekening.

5.4 Overschrijding van deze overeengekomen levertijden geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

5.5 Levering in gedeelten is toegestaan.

5.6 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en ontvangt u het geld retour op uw rekening.

5.7 Indien u bij Shopvanalleswat.nl een bestelling plaatst, zal de bestelling naar het opgegeven afleveradres worden verzonden. Eventuele fouten in het adres zijn voor risico van de klant.

5.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Herroepingsrecht en retourzending

6.1 Wij doen er alles aan om perfecte producten aan te bieden. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u de bestelling retourneren. U heeft overeenkomstig de Wet verkopen op afstand (art. 7:5 BW) 14 dagen de tijd om de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Shopvanalleswat.nl. Daarna heeft u 14 dagen de tijd om het product terug te sturen. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Meer informatie over het retour proces vindt u op de retour pagina.

6.2 Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan Shopvanalleswat.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. Indien de zaken door de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van het vorige lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Shopvanalleswat.nl er zorg voor dat binnen 14 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de consument wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

Artikel 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8.  Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

8.2 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;

b, en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 9. Nakoming overeenkomst en extra garantie

9.1 Shopvanalleswat.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 10. Klachtenregeling

10.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Shopvanalleswat.nl.

10.3 Bij Shopvanalleswat.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Shopvanalleswat.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11. Geschillen

11.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel. 12 Privacy

12.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.